Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

smilla
7508 dfad
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus
smilla
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

8092 2869 500

typette:

koriinku:

headrubs:

meanplastic:

me in 70 years

how many elmos must die

101 elmos

cruelmo deville

9648 addf 500
Beginners (2010) dir. Mike Mills
smilla
3128 e01f
I never fall apart, because I never fall together.” - Andy Warhol
— (via famousestquotes)
smilla
4765 1b02 500
This shepherd was leading his sheep's to water on cold winter day in the Transylvanian lands.

June 28 2015

smilla
6340 200b
Reposted fromzatora zatora viathebigbangtheory thebigbangtheory
smilla
6838 c6df
    Elliðaey, Islandia
     
smilla
smilla
smilla
1291 b25d 500
Reposted fromreveur reveur
smilla
smilla
smilla
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagwiazdeczka gwiazdeczka
smilla

June 26 2015

3819 a50d
Reposted fromwestwood westwood viadoubleespresso doubleespresso
smilla
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
smilla
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl