Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2016

smilla
Reposted frombluuu bluuu viadoubleespresso doubleespresso
6939 5e47 500
Reposted fromabbygailer abbygailer viamonam monam
smilla
8761 934b
Reposted fromthinredline thinredline viamonam monam
smilla
Reposted frombluuu bluuu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
smilla
this is me every morning
Reposted fromged ged viadoubleespresso doubleespresso
smilla
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni.  Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdereizm dereizm viadoubleespresso doubleespresso
smilla
smilla
7682 db3f 500

November 11 2016

smilla
8087 5aa9 500
smilla
smilla
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
smilla
8284 5832 500
Reposted fromMamihlapinatapei Mamihlapinatapei viamonam monam
smilla
2681 b077 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamonam monam
4422 af69
Reposted fromvhae vhae viamonam monam
smilla
3264 2d5e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamonam monam

November 07 2016

smilla
smilla
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no
smilla
smilla
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcollarbones collarbones viamonam monam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl